Editor-in-Chief:
Prof. Ihor Nabytovych
(Maria Curie-Sklodovska University, Poland)

Editorial Board
Prof. Leonid Rudnytzky (La Salle University in Philadelphia, USA)
Prof. Arnold McMillan (University of London, Great Britain),
Prof. Siarhey Kavalou (Maria Curie-Sklodovska University, Poland),
Prof. Witold Kowalczyk (Maria Curie-Sklodovska University, Poland),
Prof. Volodymyr Antofiychuk (Chernivtsi National University, Ukraine)
Prof. Vyacheslav Rahoysha (Byelarusian National University in Minsk, Byelarus’),
Prof. Mihas’ Tychyna (Byelarusian National Academy of Science, Byelarus’),
Prof. Ivan Monolatiy (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine)
Prof. Ihor Sribnyak (Borys Hrinchenko Kyiv University, Ukraine),
Prof. Teresa Chynczewska–Hennel (University of Warsaw, Poland),
Prof. Agnieszka Korniejenko (Jagellonian University, Poland),
Prof. Valentyna Sobol (University of Warsaw, Poland),
Prof. Yuriy Peleshenko (Ukrainian National Academy of Science, Ukraine)
Head, Editorial Office Iryna Nabytovych